uLaw Privacy en verwerking van persoonsgegevens policy


Algemeen 

uLaw is toegewijd aan het respecteren van uw privacy en beschrijft in de volgende hoofdstukken de maatregelen die zijn genomen om dit te bereiken. uLaw maakt er in dit verband een erezaak van om de Belgische bepalingen tot omzetting van EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven en het vertrouwen van zijn gebruikers in te winnen wanneer ze de website bezoeken en gebruik maken van de diensten van uLaw (op welke manier dan ook: PC, tablet, smartphone, enz.).

In de volgende paragrafen wordt het privacybeleid van uLaw uitgelegd, met inbegrip van de procedures en regels met betrekking tot het verzamelen van uw gegevens, het gebruik ervan en hoe uLaw deze mag onthullen wanneer u de site of uLaw applicaties of gerelateerde sites en applicaties gebruikt. uLaw kan online en offline informatie over u verzamelen.

Door uw profiel aan te maken, stemt u specifiek en expliciet in met het verzamelen, verspreiden en publiceren van deze informatie in overeenstemming met de Dienstvoorwaarden.

Bij het aanmaken van uw account, communiceert u ons onder andere de volgende elementen:

 • persoonlijke informatie: om gebruik te kunnen maken van de diensten van uLaw, is het noodzakelijk om informatie te verzamelen met betrekking tot uw persoon (achternaam, voornaam, enz.) die u identificeert als een persoon en die dient om u te identificeren of contact met u op te nemen bij het gebruik van de diensten van uLaw;
 • informatie omtrent uw professionele vaardigheden, zoals anciënniteit, aantal vakgebieden, uw professionele contactgegevens, de details van uw publicaties, seminaries, enz. om transparante informatie te geven aan de gebruiker;
 • informatie om uw identiteit te controleren, zoals uw geboortedatum, uw adres, uw rijksregisternummer, om zo uw identiteit te bevestigen zoals vereist door de wet of enige wettelijke of administratieve verplichting na te leven en de diensten van uLaw te gebruiken;
 • onpersoonlijke informatie die niet direct betrekking heeft op uw persoon, zoals postcodes van zoekopdrachten, gebruikersnamen, informatie gelinkt aan derden, enz. uLaw kan deze informatie verzamelen en voor haar activiteiten gebruiken om haar diensten en uw ervaring bij het gebruik van haar diensten te verbeteren.

uLaw behoudt zich haar diensten voor aan personen van achttien (18) jaar of ouder en verzamelt opzettelijk geen informatie over minderjarigen. Als we de minste twijfel hebben zullen we ons best doen om dit punt op te lossen en alle informatie die betrekking zou hebben met een minderjarige te verwijderen. Elke gebruiker moet uLaw verwittigen in het geval van twijfel hierover. Als u minderjarig bent, mag u de website en diensten van uLaw niet gebruiken en wordt er u gevraagd geen informatie over uzelf door te sturen.

Als professioneel advocatenkantoor is uLaw, net als de advocatengebruikers van uLaw, onderworpen aan strikte vertrouwelijkheids- en ethische verplichtingen. uLaw zorgt ervoor dat geen verzamelde informatie openbaar wordt gemaakt waarvan de publicatie of het gebruik deze verplichtingen in gevaar zou kunnen brengen. Als u informatie op de website van uLaw of in een aan uLaw gelinkte omgeving ziet die in strijd is met deze verplichtingen, moet u dit onmiddellijk aan uLaw melden om dit te verhelpen. Elke advocaat gebruiker wordt verzocht de deontologische regels van zijn Balie te raadplegen in het geval van twijfel.

Bepaalde gegevens worden ons automatisch doorgestuurd (zie hiervoor het hoofdstuk over cookies) of doorgestuurd door derden en zijn, indien verwerkt met informatie verzameld in het kader van de uLaw diensten, onderworpen aan het hier beschreven privacybeleid van uLaw. uLaw kan ook andere technologieën gebruiken zoals Web Beacons of Embedded Scripts of Tags.

Bij het aanmaken van uw gebruikersaccount, zal bepaalde informatie over u op de website geplaatst worden om de gebruikers in de mogelijkheid te stellen van de uLaw diensten gebruik te maken. Deze informatie kan gericht zijn op uw uurtarief, uw ervaringsgegevens en andere informatie over u. Uw persoonlijk gegevens zijn dus bestemd voor de gebruikers van de uLaw website en diensten. Naast een vermelding op de website, worden bepaalde informatie gebruikt voor de rating van de advocaat gebruikers. Er wordt verwezen naar de uitleg in de Dienstvoorwaarden en op de website met betrekking tot de logica van het gebruik van deze gegevens voor dit doel.

Positieve getuigenissen van gebruikers worden op de website gepubliceerd, na moderatie en nadat deze anoniem zijn gemaakt. U stemt ermee in dat uLaw deze opmerkingen samen met uw profiel publiceert. U mag de verwijdering van een opmerking aanvragen door contact op te nemen met uLaw.

U kunt uw verzoek om diensten en documenten ook publiceren op de website om gebruik te maken van de diensten van uLaw.

Informatieverwerking voor dienstverlening van uLaw 

Opdat uLaw de door u gevraagde diensten kan uitvoeren, worden de volgende informatie verzameld: 

 • persoonlijke gegevens, gegevens voor identiteits-, betalingsverificatie, en onpersoonlijke gegevens zoals beschreven hieronder;
 • gebruikersnaam, wachtwoord, juridisch vakgebied, e-mail adres, de samenvatting van uw dossier, curriculum vitae, de financiële voorwaarden van de samenwerking, relevante ervaringen, administratieve attesten, werkmethodes, deadlines, uitgevoerde opdrachten, tijdsbesteding, werkdocumenten of adviezen.

Deze gegevens worden verzameld opdat uLaw de door u gesolliciteerde diensten kan uitvoeren, inbegrepen de zoekmachine, de oproepen tot indienen van voorstellen, de betalingsinterface en uw dashboard.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de door u gesolliciteerde diensten aan uLaw, waaronder ook om: 

 • haar diensten uit te voeren en te verbeteren, uw transacties te verrichten, uw vragen te beantwoorden, uw inschrijving uit te voeren, de verstuurde informatie na te kijken en in het kader van de interne procedures voor goed beheer;
 • uw via e-mail of melding te contacteren, omtrent administratie, communicatie en marketing aspecten die in uw belang zijn. Sommige van deze gegevens zijn facultatief (zie hiervoor uw profiel);
 • om de inhoud die u ziet aan te passen alsook de diensten die u worden voorgesteld;
 • onze zakelijke relatie met u en uw gelieerde ondernemingen te beheren en ontwikkelen (indien van toepassing);
 • uw vermogen tot reactie te bepalen en bepaalde statistieken op te stellen;
 • om de wet toe te passen en na te leven, waaronder het uitvoeren van audits, het beschermen van de eigendommen en rechten van uLaw en derden, het beschermen van de openbare orde en goede zeden, het voorkomen van activiteiten die uLaw mogelijk illegaal, frauduleus, onethisch, enz. kan vinden. uLaw kan ook gebruik maken van Identifiers (Device Identifier) ; en
 • elke andere reden die u bij het verstrekken van deze informatie wordt meegedeeld, met uw toestemming.

Deze gegevens worden bewaard zolang de account actief is en daarna voor vijf (5) jaar, tenzij u verzoekt om deze te verwijderen, behalve uitzonderingen zoals toegestaan door de wet (wettelijk gebruik, naleving van een wettelijke verplichting). U hebt het recht om, op verzoek en kosteloos, zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden. U hoeft hiervoor enkel uw verzoek door te sturen naar uLaw.

Sommige onpersoonlijke informatie worden gedeeld met andere personen dan gebruikers en uLaw geeft geen onpersoonlijke informatie door voor directe marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U persoonlijke gegevens worden gepubliceerd in overeenstemming met de Dienstvoorwaarden, onder andere in volgende gevallen:

 • om gebruikers in contact te brengen;
 • wanneer uLaw of een advocaat een contract moet sluiten met een derde om diensten te verlenen (gerechtsdeurwaarders of andere dienstverleners om het systeem, de website te onderhouden) of om het gebruik van haar diensten te analyseren;
 • indien de naleving van een wet dit vereist of een juridische of administratieve beslissing dit uLaw vraagt. uLaw werkt samen met de overheid om het naleven van de wet te waarborgen. uLaw bepaalt in dit kader naar eigen goeddunken welke informatie aan welke autoriteit wordt doorgegeven;
 • uLaw kan deze interne informatie ook doorsturen naar haar personeelsleden, gerelateerde ondernemingen of personen.

uLaw werkt samen met (of kan in de toekomst samenwerken met) dienstverleners om informatie te krijgen over het verkeer op haar website, de efficiëntie van haar website, de uLaw toepassingen en de communicatie die er op te vinden is. Deze serviceproviders kunnen bepaalde informatie verzamelen over uw bezoeken en activiteiten op de website of andere websites, ze kunnen hun eigen analysehulpmiddelen op uw systeem installeren (cookies, enz.) en deze informatie gebruiken voor hun zakelijke doeleinden.

uLaw waarborgt de beveiliging van de overgedragen informatie, met name door beveiligde communicatie te gebruiken. uLaw volgt de standaardpraktijken op deze gebieden, maar vergeet niet dat geen enkele methode voor het verzenden van informatie via het internet volledig veilig is. uLaw kan een absolute veiligheid dus niet verzekeren. uLaw vecht tegen phishing zoals elke serieuze internetoperator. Als u enige gelijkaardige activiteit verdenkt, neem onmiddellijk contact op met uLaw.

Onze werknemers die toegang hebben tot uw gegevens zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzameld op de uLaw website is de uLaw onderneming, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in België te 1050 Brussel, Louizalaan 149/24. De websitemanager verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de bescherming van uw privacy is uLaw. Voor vragen of verzoek over uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met hem opnemen door een e-mail te sturen op het volgende e-mail adres: info@ulaw.be

U heeft te allen tijde toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt ze corrigeren via uw profiel op de website, met behulp van uw toegangscode en wachtwoord.

U kunt ook gratis toegang aanvragen en eventueel de verwijdering van uw persoonlijke gegevens van onze database verzoeken. Het enige wat u hoeft te doen is een schriftelijk verzoek indienen, met een kopie van uw identiteitskaart in bijlage, bij de verwerkingsverantwoordelijke, op het volgende adres:

uLaw 

Terhulpsesteenweg 185

1170 Brussel

België

uLaw zal het nodige doen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. De wetgeving die in België van toepassing is, geeft u ook het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit omtrent de verwerking van uw gegevens.

Indien u uw persoonlijke informatie verwijdert, zal u geen toegang meer hebben tot de uLaw diensten. Bepaalde informatie zal echter worden bewaard voor administratieve doeleinden in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn na de afsluiting van uw account en om de diensten van uLaw te waarborgen.

Houdt u er rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het privacybeleid van de websites waarnaar onze website hyperlinks legt.